نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری چندسطحی و انبارداری فارسیکام

امکانات حسابداری :

 • طبقه بندی حسابها تا 5 سطح : گروه،کل،معین،تفضیلی و مرکز هزینه 
 • تعیین ویژگی و مشخصات حسابهای معین بر اساس : ریالی ، ماهیت حساب و ارتباط با سایر سیستم ها
 • صدور اسناد بصورت موقت و دائم
 • جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی صورت گرفته برای نوع سند
 • تطبیق حسابها و ارائه گزارشهای آنالیز مانده حسابها
 • ارسال اطلاعات به نرم افزارهایی همچون اکسل برای تهیه گزارشهای مطلوب و مورد نظر کاربر
 • تهیه سند کل برای ثبت دفاتر قانونی د رمقاطع زمانی انتخابی کاربر
 • انجام عملیات بستن حسابها
 • صدور اسناد بستن حسابها : افتتاحیه ، اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حسابها درسال بعد 
 • صدور اسناد اتوماتیک بر اساس فاکتورهای خرید و فروش و ...
 • آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حسابها
 • تهیه صورتهای مالی
 •  امکانات تخصصی جهت تنظیم دفاتر قانونی
 • تعریف سالهای مالی متفاوت
 • صدور قبض دریافت و پرداخت صندوق
 •  ثبت و ویرایش چکهای دریافتنی و پرداختنی 
 • اعلام وضعیت چکهای پرداختنی و دریافتنی
 • ثبت سفته های دریافتی و پرداختی
 • تعریف مراکز هزینه

امکانات انبارداری :

 • امکان تعریف انبارهای متفاوت به تعداد نامحدود
 • امکان تعریف واحد شمارش کالا به تعداد نامحدود
 • امکان تعریف انواع بسته بندی بصورت نامحدود
 • امکان طبقه بندی کالا تا 4 سطح
 • صدور،ویرایش و حذف قبض خروج از انبار
 • صدور،ویرایش و حذف رسید کالا به انبار
 • صدور و ویرایش درخواست خرید کالا
 • گزارشات متنوع شامل موجودی انبار،ورودی و خروجی انبار در بازه های زمانی مختلف،رسید و حواله انبار و...
 • تعیین موجودی اولیه انبار
 • قابل استفاده بصورت نرم افزار کاملا مستقل انبارداری

خرید و فروش :

 • صدور،ویرایش و حذف فاکتور خرید
 • صدور و ویرایش فاکتور برگشت از خرید
 • صدور،ویرایش و حذف فاکتور فروش
 • صدور و ویرایش فاکتور برگشت از فروش
 • صدور پیش فاکتور فروش
 • امکان تعریف قیمت فروش در چهار نوع
 • امکان تعریف درصد مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور فروش
 • صدور و اصلاح فاکتور ضایعات
 • صدور و اصلاح فاکتور مصرف
 • ثبت سند بر اساس فاکتورهای صادره بصورت اتوماتیک(بر اساس حسابهای تعریف شده)
 • و...

امکانات مدیریتی و سایر امکانات :

 • تعریف کاربران با سطح دسترسیهای متفاوت بر اساس تمامی امکانات نرم افزار
 • چاپ بر روی انواع چک
 • راس گیری
 • چاپ بارکد
 • تعریف خدمات صدور،ویرایش و حذف فاکتور خدمات و گزارشات مربوطه
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • درج زیرنویس برای صورتحسابها
 • درج ساعت گزارشگیری در گزارشات (در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
 • درج زیرنویس فاکتور فروش
 • درج کد قفسه در انبار(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
 • تولید کد خودکار برای کالا بر اساس طبقه بندی موجود(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
 • صدور فاکتور فروش با موجودی منفی(در صورت انتخاب گزینه مربوطه) 
 • امکان درج تصویر کالا(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
 • امکان درج نام لاتین کالا(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
 • امکان درج کالا بصورت اعشاری(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
 • امکان درج سند خالی
 • هشدار برای موازنه سند حسابداری
 • تنظیم مسیر پشتیبان گیری
 • امکان اخذ گزارشات با فرمت Excel
 • تفضیلی شناور
 • محدودیت حذف و اصلاح فاکتورها و اسناد بر اساس تعداد روزهای تعیین شده
 • امکان چاپ کلیه گزارشات
 • قابلیت اتصال به سیستم تلفن گویا شرکت فارسیکام(telephony report)
 • و...

 

گزارشات شامل:

 1.  آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حسابها
 2. مرور حسابها د رکلیه سطوح ، بررسی گردش حسابها ، اسناد حسابداری و همچنین تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای
 3. ترازهای ساده و تحلیلی ماهانه در سطوح مختلف حسابها
 4. دفتر روزنامه براساس ریز اسناد و اسناد کل به دو صورت به تفکیک سند به سند و تجمیع طرف حساب
 5.  دفتر کل بر اساس ریز اسناد و اسناد کل
 6. دفاتر معین و سایر سطوح به صورت ساده و تحلیلی
 7. تراز و گردش حسابهای ریالی و مقداری
 8. گزارش مقایسه ای عملکرد دوره ها در یک دوره مالی خاص و دوره های مختلف مالی
 9.  انجام گزارشهای مدیریتی ، پویا و تخصصی برای هر ارگان به صورت  اختصاصی
 10. گزارش از بدهکاران و بستانکاران بصورت مستقل
 11. گزارشگیری از اسناد ثبت شده بر اساس تاریخ خاص،بازه زمانی خاص،شماره سند،مبلغ سند،نوع سند(موقت،دائم،موقت/دائم)
 12. ترازهای مختلف
 13. گزارشگیری از چکهای پرداختنی و دریافتنی بر اساس تمامی فیلدهای مورد نظر
 14. گردش عملیات بانکها و صندوق
 15. سود و زیان بر اساس روشهای محاسبه میانگین،FIFO ،LIFOو تاریخ
 16. مغایرت ماهیت
 17. کارت انبار بر اساس کالا و حسابداری
 18. گزارشگیری از کلیه فاکتورهای صادره بر اساس نوع فاکتور،شماره فاکتور،تاریخ فاکتور ودر بازه های شماره ای و تاریخی مختلف بصورت جدا و ترکیبی
 19. گزارش خرید و فروش بر اساس تمامی فیلدها بصورت مستقل و ترکیبی
 20. گزارشگیری تعدادی و ریالی خرید و فروش
 21. نمودارهای متنوع سالانه انبار بر اساس نوع انبار،خرید،فروش،کالا،مبلغ،نوع بسته بندی و ...
 22. گزارش جابجایی بین انبارها
 23. گزارشات رسید و حواله انبار،موجودی بر اساس حواله،کارت انبار بر اساس حواله

علاوه بر امکان استفاده بصورت مجتمع و ترکیبی از سیستم انبار و حسابداری امکان استفاده از این سیستمها بصورت مستقل نیز وجود دارد.