نرم افزار حسابداری

چگونه می توانم از این نرم افزار بصورت شبکه استفاده کنم؟

روی کامپیوتر اصلی نسخه server نرم افزار را نصب کنید و پس از آن شاخه مربوط به برنامه را share کنید ٬ روی کامپیوترهای دیگر نسخه client را نصب کنید٬هنگام نصب نسخه client از شما در مورد مسیر بانکهای اطلاعاتی برنامه سئوا می شود که باید مسیر شاخه نصب شده نسخه سرور را انتخاب کنید.