نرم افزار حسابداری

امكان تعريف واحدهاي متفاوت براي هر كالا

با اين امكان براي هر كالا مي توانيد واحدهاي متفاوت با قيمتهاي متفاوت تعريف كنيد.همچنين امكان تبديل واحدهاي مختلف به يكديگر وجود دارد.