نرم افزار حسابداری

درج بابت اسناد در چاپ گردش حساب مشتری

در صورتی که گزینه مربوطه در قسمت تنظیمات فعال باشد هنگام چاپ گردش برای آگاهی آنان از ریز دریافت و پرداخت آنان شرح بابت اسناد در پرینت گردش حساب مشتریان نیز می آید.