نرم افزار حسابداری

آیا امکان تعریف حسابهای شناور در نرم افزار حسابداری دوبل فارسیکام وجود دارد؟

بلی این حسابها قابل تعریف می باشند به این شکل که به هر حساب شناور می توان چند حساب مختلف را تخصیص داد.