نرم افزار حسابداری

نمونه فرمهای نرم افزار چند سطحی (دوبل) فارسیکام
واحد شمارش
کدینگ درختی
تنظیمات حسابداری
ثبت سند
ثبت چک پرداختی
قبض پرداخت صندوق
مشخصات فرد
درج کالا1
درج کالا
درج کالا
تعریف حساب