نرم افزار حسابداری

چه تعداد مرکز هزینه در این نرم افزار قابل تعریف است؟

تعریف مراکز هزینه به تعداد نامحدود در نرم افزار حسابداری چندسطحی فارسیکام امکان پذیر است.