نرم افزار حسابداری

آیا امکان صدور فاکتور فروش با موجودی منفی در نرم افزار حسابداری انبارداری چندسطحی فارسیکام وجود دارد؟

بلی،برای فعال سازی این حالت باید از منوی امکانات زیرمنوی نرم افزار،برگه انبار تیک مربوط به این امکان زده شود.