نرم افزار حسابداری

درج توضيح براي هر سطر فاكتورهاي خريد و فروش

با توجه به اينكه در بعضي از صنوف نياز است كه براي هر كالاي مندرج در فاكتور توضيحي جداگانه وارد شود٬در آخرين نسخه نرم افزار اين امكان اضافه شده است .

لازم به توضيح است كه توضيحات كلي فاكتور نيز همچنان وجو دارد و اين امكان علاوه بر توضيحات كلي فاكتور مي باشد.